„STÁVÁŠ SE NAVŽDY ZODPOVĚDNÝM ZA TO, COS K SOBĚ PŘIPOUTAL.“
Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Stěžejní právní předpisy

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Úmluva o právech dítěte
 • Úmluva o styku s dětmi
 • Listina základních práv a svobod
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči, ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů